فروش محصولات زنبور عسل
خانه / عسل / پارامترهای عسل طبیعی در برگه ی آزمایش

پارامترهای عسل طبیعی در برگه ی آزمایش

پارامترهای عسل طبیعی .. باتوجه به گسترده بودن نظرات در مورد عسل طبیعی و نحوه ی تشخیص آن،در این مطلب می خواهیم نحوه ی آزمایش عسل در آزمایشگاهها را برای شما دوستان توضیح دهیم.امیدوارم بعد از مطالعه ی این بحث اطلاعات کافی از عسل عاید شما بشود،تاکمتر در معرض شایعات نحوه ی تشخیص عسل طبیعی از تقلبی قرار بگیرید و آن را باور کنید.

پارامترهای عسل طبیعی
  • ساکارز
  • دیاستاز
  • نسبت فروکتوز به گلوکز
  • هدایت الکتریکی
  • HFM
  • رطوبت عسل
  • مواد معدنی
  • اسیدیته

آزمایش عسل چگونه انجام می گیرد؟

عسل های موجود در بازار به شکل های مختلف تولید می شوند.مقداری از آنها به صورت طبیعی،تغذیه ای و کاملا صنعتی تولید و بسته بندی می شوند.همه ی عسل ها دارای خواص عسل طبیعی را دارند و تشخیص انها باچشم و آزمایشات دستی غیر ممکن می باشد.برای همین دلیل آزمایشگاههایی برای تشخیص این کار وجود دارند که به راحتی عسل ها را از هم دیگرتشخیص و مجزا میکند.پارامترهای مهم در عسل به شرح زیر است:

میزان ساکارز:


ساکارز در عسل میزان قندطبیعی موجود درعسل بوده که میزان شیرینی آن را تعیین می کند.این تست توسط دستگاه ساکرامات و به روش تیتراسیون فهلینگ صورت می گیرد.میزان ساکارز درعسل طبیعی طبق استاندارد آمریکا نهایت ۳درصد ولی درایران تا۵درصد می باشد.عسل هرچه قدر از شهد گلها و گیاهان تغذیه شود ساکارز پایین تر می شود.اگر درتغذیه ی زنبورها از شکرو یا سایر شیرین کننده ها استفاده شود،ساکارز عسل بالاتر می رود.تاجایی که ساکارز عسل تا ۲۰درصد نیز می رسد.
نکته:برخی عسل ها مانند عسل کنار درحالت خالص و طبیعی دارای ساکارز بالای ۵ درصد میباشد و این نشان دهنده ی آن است که درانتخاب عسل نباید فقط به ساکارز اکتفا کرد.


دیاستاز:


یکی دیگراز پارامترهای خیلی مهم درعسل فعالیت دیاستازی می باشد که ازروش اسپکتروفوتومتری(نوری)باطول موج ۶۶۰اندازه گیری می شود.دیاستاز درعسل درصد سلامتی و خام بودن وحرارت ندیدن آن را نشان می دهد.میزان دیاستازدرعسل طبیعی عددی برابر با ۸ و یا به صورت مثبت و منفی نشان میدهند.برای تست دیاستاز عسل را با یک درصد نشاسته ترکیب کرده و در دو لوله ی آزمایش قرار می دهند،عسل حرارت دیده به رنگ آبی و عسل اصل و مرغوب به رنگ زیتونی و یا قهوه ای ظاهر خواهد شد.ساکارزپارامتری هست که در آن می توان تقلب کرده و عدد آن را پایین آورد ولی در دیاستاز نمی توان تقلب کرد.
نکته:تنها عاملی که موجب رس(شکرک)بستن عسل طبیعی می شود همین دیاستازاست.

پارامترهای عسل طبیعی

نسبت فروکتوز به گلوکز:


گلوکز و فروکتوز هر دو نوعی قند درعسل بوده که میزان فروکتوز تا ۳۸درصد و میزان گلوکز تا ۳۰در صد متغیر است.این مقدار در نوع عسل متفاوت بوده و به صورت کسری(فروکتوز به روی گلوکز)حساب می شود.این مقدار در تست عسل عددی بین ۰٫۹تا۱٫۲میباشد.اگرعدد به دست آمده بالای یک و بیشترباشد،عسل مرغوب و طبیعی تر بوده و هرچه قدر تغذیه زنبور مصنوعی باشدعدد نهایی زیر یک و تا۰٫۸ و پایینتر متغیر می شود.


میزان مواد معدنی:

این پارامتر همان تعیین کننده ی گیاه وحشرات منشاء عسل می باشد.زنبورهای عسل گاهی اوقات برای تولید عسلک از حشرات ریزدرختان استفاده می کنند.حشرات موجود در فرایند عسل سازی موادمعدنی و خاکستر عسل را تشکیل می دهند،عسلی که از این طریق تولید شده دارای گلوکز بیشتری نسبت به عسل می باشد.این معیار ازطریق اندازه گیری میزان هدایت الکتریکی عسل به دست می آید.واحد اندازه گیری هدایت الکتریکی میلی زیمنس بر سانتی متر مربع می باشد.


هدایت الکتریکی عسل:

میزان هدایت الکتریکی درعسل،درجه خلوص وموادمعدنی آن را نشان می دهد و واحدآن میلی متر زیمنس برسانتی متر بوده و مقدارآن نهایت ۰٫۸ Ms/cmمی باشد.این پارامتربستگی شدیدی به مواد معدنی موجود در عسل دارد و هرچه بیشتر باشد مقدار این عدد نیز بالاتر می رود که نشان دهنده ی مرغوبیت عسل می باشد.هدایت الکتریکی درآزمایشگاه توسط دستگاهی به نام کنداکتومتر(هدایت سنج)در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد اندازه گیری می شود.
نکته:تعیین عدد هدایت الکتریکی بیشتربرای تعیین کردن مقدارخاکسترومواد معدنی عسل به کار میرود.

پارامترهای عسل طبیعی

هیدروکسی میتل فورفورال یا(HFM):


برای تست هیدروکسی میتل از روش های اسپکترومتری(کمی) و تولید رنگ قرمز از پایه ی رزروسینول(HFM)(که به روش کیفی معروف است)درآزمایشگاهها مورد استفاده می شود.هیدروکسی میل یک فاکتوربسیار مهم در تعیین کیفیت عسل می باشد.عسلی که به صورت خام و تازه باشد کمترین مقدار و حتی صفر می باشد ولی باگذشت زمان وبسته به مدل انبار مقدار آن روبه افزایش می یابد وهرچه قدر عسل از نوع گرمادیده ویا تقلبی باشد این مقدارنیزبالاتر رفته و بی کیفیتی آن را نشان می دهد.


تست به روش اول:

در این روش از جذب نوربا طول موج های ۳۳۶ و ۲۸۴نانومتر استفاده می شود.این روش دارای خطاهای زیادی بوده و عدد به دست آمده دقیق تر نمی باشد.


تست روش دوم:

این روش اندازه گیری نسبت به روش اول بسیار دقیق بوده بوده که به توضیح آن می پردازیم، در این روش با ترکیب ۲۰گرم عسل در ۲۰ آب سرد حل می کنند سپس محلول ماده ی اتر به مقدار۴۰ سانتی مترمکعب به آن اضافه کرده و بهم می زنیم تا کامل مخلوط شوند.حال این محلول را در یک ظرف بشر قرار می دهیم تا عصاره ی اتر بدست بیاید.حال هر مقدار از محلول بعد از بخار بدست آمده را دوباره با ۱۰سانتی مترمکعب اتر حل و به ۲ سانتی مترمکعب از عصاره ای که به دست آمد ۲ سانتی مترمکعب اسیدکلردریک اضافه می کنیم.حال بعد از ساخت این محصول اگر رنگ محلول صورتی شد،نتیجه مثبت است(به دلیل وجود قند مصنوعی اینورت).

حال اگررنگ صورتی پس از۲۰ دقیقه تیره و رنگ قرمزآلبالویی به خود گرفت به سالم بودن عسل تاکید دارد.
توجه:هیدروکسی میتل فورفورال درعسل طبق استاندارد ۹۲ در ایران نهایت ۴۰میلی گرم درهرکیلوگرم عسل می باشد البته این مقدار بستگی مستقیم به ph و محل انبارودمای محیط دارد.پس هر چه قدر میزان این پارامتر درعسل کمتر باشد کیفیت وطبیعی بودن عسل نیز به مراتب بالاترمی شود.

رطوبت عسل:


یکی از پارامترهای مهم عسل رطوبت موجود در آن بوده که میزان آن،احتمال تخمیر عسل را معین می کند.در سازمان ملی استاندارد۹۲ درصد قابل قبول این پارامتر نهایت ۲۰درصد می باشد(۲۰گرم رطوبت در صد گرم عسل)ولی دراستانداردهای امریکا و اروپا این مقدار ۲ واحد کمتراست. روشی که این پارامتر مهم را اندازه گیری می کند،رفرکتومتری بوده و با استفاده از زاویه تابش نور در دمای ۲۰درجه سانتی گراد انجام میگیرد.

اما نتیجه ی جالبی که از این تست می توان گرفت به این صورت است،اگر رطوبت عسل پایین تر از ۱۷شود عسل تخمیرنمی شود.اگراز ۱۷ تا ۲۰باشداحتمال تخمیر وجود دارد و اگر بالای ۲۰باشدبه هیچ وجه عسل تخمیر نمی شود.تمامی عسل های برداشت شده در ایران معمولا دراین آزمون موفق می شوند و تنها عسلی که درمعرض خطررطوبت بیشتر هستند عسلهای منطقه ی شمالی کشورمی باشد.یکی ازدلایلی که نباید عسل را درظرفهای باز نگه نداریم این است که مخمر موجود درآن رطوبت هوا را به خود جذب کرده و عسل را تخمیرمی کند.


میزان اسیدیته:

اسید های موجود در عسل همان خاصیت اسیدی بودن عسل را نمایان گرهستند.اسیدهای آزاد از فاسد شدن عسل و ازرشد میکروب ها در طول زمان جلوگیری می کند،طبق استاندارد ۹۲میزان اسیدیته درعسل طبیعی حداکثر۴۰میلی اکی والان دریک کیلوگرم عسل می باشد.در عسل های تقلبی وتغذیه ی زیاد مقداری به آن اسید سیتریک اضافه می کنند تا هیدرولیز آن را تسهیل کرده تا عسلی نزدیک به طبیعی تولید کنند،ولی با این کار میزان اسیدی عسل بالا رفته و مزه ی آن را نیز تغییر می دهد و ازمرغوبیت آن می کاهد.تعدادی ازاسیدهای موجود درعسل عبارتند از:فسفریک،فرمیک،اکسالیک،گلوکونیک و…

دستگاه تست عسل

منظورازدستگاه تست عسل دستگاههایی هستند که در تست انواع آزمایش بر روی عسل انجام می گیرد.در مطالب بالا هرکدام از دستگاههای مربوط به فاکتورتست را نیز اشاره کردیم.این دستگاههاباید به روز بوده و مورد تایید استاندارد ۹۲ایران باشد.تمامی پارامترهای عسل طبیعی باید ازنظر سازمان استاندارد۹۲ پذیرفته شده باشد.

جهت خرید و فروش این محصول میتوانید با ما در ارتباط باشید:
مدیر فروش: سعید قاسمی
راه های ارتباطی:
شماره موبایل: 09358532659
مدیر فروش: 09145394274
شماره ثابت: 02136042715
شماره فکس: 02136042715
آدرس کانال: asal_gharedagh@
پست الکترونیکی: jagender1371@gmail.com

مطلب پیشنهادی

خرید انواع موم ورق رنگی برای تولید شمع

خرید موم ورق رنگی آیا به دنبال آرامش در منزل یا محیط کار هستید؟در دنیای …

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید